ក្រសួង​អប់រំ​គ្រោង​ផ្តល់​ប្រាក់កម្ចី​សិក្សា​សម្រាប់​និស្សិត​មហាវិទ្យាល័យ​

dnt-news : ​ក្រសួង​អប់រំ​បានដាក់​ចេញ​នូវ​គោលនយោបាយ​ថ្មី​មួយ គឺ​បាន​សហការ​ជាមួយ​ធនាគារឯកជន​ផ្តល់ប្រាក់​កម្ចី​សិក្សា​សម្រាប់​និស្សិត​ជា​លើកដំបូង​មិន​ធ្លាប់មាន​នៅក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​របស់​កម្ពុជា ។ រយៈពេល​ជាង​២​ឆ្នាំ​មកនេះ ក្រសួង​អប់រំ​បាន​រឹតបន្តឹង​ការសិក្សា សិស្ស​ក្រោម​មហាវិទ្យាល័យ​ឱ្យ​កាន់​តែមាន​គុ