អាជ្ញាធរអប្សារា ប្រកាសជ្រើស រើសបុគ្គលិកដើម្បី ការពាររមណីយដ្ឋាន និងរៀបចំតំបន់អង្គរ