រាជរដ្ឋាភិបាល និរាករណ៍ គណៈកម្មការ អន្តរក្រសួង ដើម្បីត្រួតពិនិត្យវាស់វែង និងវាយតម្លៃ សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច

ភ្នំពេញ ៖សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចនិរាករណ៍គណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ វាស់វែង និងវាយតម្លៃសម្បទានដី សេដ្ឋកិច្ចចុះថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤៕

រាជរដ្ឋាភិបាល និរាករណ៍ គណៈកម្មការ អន្តរក្រសួង ដើម្បីត្រួតពិនិត្យវាស់វែង និងវាយតម្លៃ សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច

រាជរដ្ឋាភិបាល និរាករណ៍ គណៈកម្មការ អន្តរក្រសួង ដើម្បីត្រួតពិនិត្យវាស់វែង និងវាយតម្លៃ សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច