រាជរដ្ឋាភិបាលចេញ អនុក្រឹត្យការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃ មូលនិធិជាតិសម្រាប់ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញ អនុក្រឹត្យ ស្ដីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃ មូលនិធិជាតិសម្រាប់ ការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀន នេះបើយោងតាមពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃ អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធ ប្រឆាំងគ្រឿងញៀន នៅថ្ងៃទី៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦៕

រាជរដ្ឋាភិបាលចេញ អនុក្រឹត្យការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃ មូលនិធិជាតិសម្រាប់ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន

រាជរដ្ឋាភិបាលចេញ អនុក្រឹត្យការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃ មូលនិធិជាតិសម្រាប់ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន

រាជរដ្ឋាភិបាលចេញ អនុក្រឹត្យការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃ មូលនិធិជាតិសម្រាប់ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន

រាជរដ្ឋាភិបាលចេញ អនុក្រឹត្យការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃ មូលនិធិជាតិសម្រាប់ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន

រាជរដ្ឋាភិបាលចេញ អនុក្រឹត្យការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃ មូលនិធិជាតិសម្រាប់ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន