“អនុស្សាវរីយ៍ Minnesota” ចម្រៀង​ថ្មី​របស់ យឹង យន ​បន្ទាប់​ពី​បទ “សម្រស់Florida”

យឹង យន បាន​លើក​ឡើង​ថា ក្នុង​នាម​ជា​អ្នក​និពន្ធ​ទៅ​ដល់​ទី​ណា គឺ​សរសេរ​ចម្រៀង​ពី​ទី​នោះ។ ជាក់​ស្ដែង​បទ ” អនុស្សាវរីយ៍ Minnesota” ជា​អនុស្សាវរីយ៍​របស់​លោក​ពេល​ទៅ​សម្ដែង​នៅ​អាមេរិក​ប៉ុន្មាន​ខែ​មុន​ដោយ​ជាប់ចិត្ត​ជាមួយ​ទេសភាព​នៃ​រដ្ឋ​ជាប់​ប្រទេស​កាណាដា​មួយ​នេះ។ សូម​រីករាយ​កម្សាន្ត​នូវចម្រៀង​ទាំង​ ២ បទ​នេះ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

បទ “អនុស្សាវរីយ៍ Minnesota”

សម្រស់ Florida