រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញអនុក្រឹត្យស្តីពី ការកែប្រែសម្រួល តួនាទីភារកិច្ច ក្រសួងបរិស្ថាន និងក្រសួងកសិកម្ម

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពី ការកែប្រែសម្រួលតួនាទី និងភារកិច្ច របស់ក្រសួង បរិស្ថាន និងរបស់ក្រសួង កសិកម្មរ រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ពាក់ព័ន្ធនឹង សមត្ថភាព និងការគ្រប់គ្រង តំបន់វិនិយោគ អភិវឌ្ឍន៍សម្បទានដី សេដ្ឋកិច្ច និងការគ្រប់គ្រង តំបន់ការពារ និងអភិរក្សព្រៃឈើ និងជលផល។

រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញអនុក្រឹត្យស្តីពី ការកែប្រែសម្រួល តួនាទីភារកិច្ច ក្រសួងបរិស្ថាន និងក្រសួងកសិកម្ម

រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញអនុក្រឹត្យស្តីពី ការកែប្រែសម្រួល តួនាទីភារកិច្ច ក្រសួងបរិស្ថាន និងក្រសួងកសិកម្ម