ថ្នាក់ដឹកនាំ គណៈគ្រប់គ្រង បុគ្គលិក និងនិស្សិត នៃសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិ ផ្ញើសារលិខិត រំលែកទុក្ខជូន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ម៉ែន សំអន

ថ្នាក់ដឹកនាំ គណៈគ្រប់គ្រង បុគ្គលិក និងនិស្សិត នៃសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិ ផ្ញើសារលិខិត រំលែកទុក្ខជូន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី  ម៉ែន សំអន