សម្ដេចតេជោ បង្ហាញទិដ្ឋភាព មើលពីលើនៃដៃឆ្នេរ ក្រុងកំពត នាថ្ងៃរៀបលិច

ភ្នំពេញ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានបង្ហាញទិដ្ឋភាព មើលពីលើ នៃដៃឆ្នេរក្រុងកំពត និងទេសភាពដ៏ស្រស់ ត្រកាលពេល ថ្ងៃរៀបលិច កំពតពិតជាកំពូល ដួងចិត្តមែន៕

សម្ដេចតេជោ បង្ហាញទិដ្ឋភាព មើលពីលើនៃដៃឆ្នេរ ក្រុងកំពត នាថ្ងៃរៀបលិច

សម្ដេចតេជោ បង្ហាញទិដ្ឋភាព មើលពីលើនៃដៃឆ្នេរ ក្រុងកំពត នាថ្ងៃរៀបលិច

សម្ដេចតេជោ បង្ហាញទិដ្ឋភាព មើលពីលើនៃដៃឆ្នេរ ក្រុងកំពត នាថ្ងៃរៀបលិច

សម្ដេចតេជោ បង្ហាញទិដ្ឋភាព មើលពីលើនៃដៃឆ្នេរ ក្រុងកំពត នាថ្ងៃរៀបលិច

សម្ដេចតេជោ បង្ហាញទិដ្ឋភាព មើលពីលើនៃដៃឆ្នេរ ក្រុងកំពត នាថ្ងៃរៀបលិច

សម្ដេចតេជោ បង្ហាញទិដ្ឋភាព មើលពីលើនៃដៃឆ្នេរ ក្រុងកំពត នាថ្ងៃរៀបលិច

សម្ដេចតេជោ បង្ហាញទិដ្ឋភាព មើលពីលើនៃដៃឆ្នេរ ក្រុងកំពត នាថ្ងៃរៀបលិច

សម្ដេចតេជោ បង្ហាញទិដ្ឋភាព មើលពីលើនៃដៃឆ្នេរ ក្រុងកំពត នាថ្ងៃរៀបលិច

សម្ដេចតេជោ បង្ហាញទិដ្ឋភាព មើលពីលើនៃដៃឆ្នេរ ក្រុងកំពត នាថ្ងៃរៀបលិច

សម្ដេចតេជោ បង្ហាញទិដ្ឋភាព មើលពីលើនៃដៃឆ្នេរ ក្រុងកំពត នាថ្ងៃរៀបលិច