បាងកក លាហើយទូទូរស័ព្ទ តាមផ្លូវសាធារណៈ ( Bangkok to Say Goodbye to Telephone Booths)

បាងកក លាហើយទូទូរស័ព្ទ តាមផ្លូវសាធារណៈ ( Bangkok to Say Goodbye to Telephone Booths)

 by: Sorith

ត្រូវដឹងថា សម្រាប់មនុស្សជំនាន់មុន ពួកគេត្រូវឈរតម្រង់ជួរនៅមុខទូទូរស័ព្ទ តាមផ្លូវសាធារណៈ​រង់ចាំ​ចូល​ទូរស័ព្ទទៅញាតិនៅជុំវិញពិភពលោក ។ ឥឡូវនេះនៅទីក្រុងបាងកក បាននិយាយថា៖

« Bangkok to Say Goodbye to Telephone Booths» គឺមានន័យថា លាហើយទូទូរស័ព្ទ ដែលគេចាប់​ផ្តើម រុះរើនៅ​តាមផ្លូវ សាធារណៈចេញហើយដើម្បីជាប្រយោជន៍សាធារណៈ ។

នៅទីក្រុងបាងកកសព្វថ្ងៃ មានទូទូរស័ព្ទជាង ៤ ពាន់ទូ ទាំងត្រូវច្បាប់ និង ខុសច្បាប់ ត្រូវបានរើចេញ ក្រោយ​ចេញប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ទី ១ មីនា ៕

 

Related