ឆាកជីវិត​អតីតកាល​របស់លោក​សឹង ប៊ុន​ណា

dnt-news : ​លោក សឹង ប៊ុណ្ណា បានចាប់កំណើត​ក្នុងសម័យ​ប៉ុលពត ហើយ​ឪពុកម្តាយ​របស់លោក​ក៏បាន​ស្លាប់​នៅក្នុង​សម័យ​នោះដែរ​។​នៅក្នុង​របប​ប៉ុលពត​លោក​ត្រូវបាន​ចិញ្ចឹម​បីបាច់​ថែរក្សា​ដោយ​ជីដូន​ជីតា​បង្កើត​។ ដោយ​មិនមាន​ទឹកដោះ​ម្តាយ​គឺ​រស់​ដោយសារ​ទឹក​បបរ​តែមួយ​មុខ​រហូត​បាន​ជាង​មួយឆ្នាំ​អាច​ហូប​របស់​រឹង​បាន​