ឯកឧត្តមកឹម សុខា បានទៅដល់កន្លែង ប្រារព្ធពិធីក្នុង ខេត្តព្រះសីហនុ

ព្រះសីហនុ៖ នៅពេលនេះវត្តមាន របស់ឯកឧត្តម កឹម សុខា និងក្រុមការងារបាន ទៅដល់កន្លែងប្រារព្ធពិធី ប៉ុន្តែមិនទាន់បកស្រាយរឿងនយោបាយទេ។

ឯកឧត្តមកឹម សុខា បានទៅដល់កន្លែង ប្រារព្ធពិធីក្នុង ខេត្តព្រះសីហនុ

ឯកឧត្តមកឹម សុខា បានទៅដល់កន្លែង ប្រារព្ធពិធីក្នុង ខេត្តព្រះសីហនុ