វិធីជ្រើសរើស និងប្រើប្រាស់ គណនេយ្យ កុំព្យូទ័រអន្តរជាតិ

កម្មវិធីគ្រប់គ្រង គណនេយ្យ កុំព្យូទ័រ មានច្រើនប្រភេទ ហើយមានសមត្ថភាព ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ដែលកម្មវិធីខ្លះផ្តោតសម្រាប់តែ ក្រុមហ៊ុនតូចៗ  ក្រុមហ៊ុនធំៗក្រុមហ៊ុនសំណង់រោងចក្រ ឬ សម្រាប់ អង្គការ។ល។ ប្រសិនបើជ្រើសរើសកម្មវិធីខុស បណ្តាលឲ្យជួបប្រទះ នូវការពិបាកនានាដូចជា៖ កម្មវិធីយឺតកម្មវិធីខុស ឬមិនគ្រប់តាមលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ .......។

Leopard Business Consultancy Co., Ltd.(LBC) ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានឯកទេស ច្បាស់លាស់ លើកិច្ចការទាំងឡាយនេះ និងផ្តល់ជូនលោកអ្នកលើសេវាកម្មជាច្រើនរួមមាន៖

- សេវាជ្រើសរើសកម្មវិធីគ្រប់គ្រងគណនេយ្យកុំព្យូទ័រដែលមាន License ត្រឹមត្រូវមាន សមត្ថភាពស្រប តាមទំហំ និងប្រភេទនៃអាជីវកម្ម ឬស្ថាប័នរបស់លោកអ្នកស្របតាមស្តង់ដា International Financial Reporting Standard និងCambodia Accounting Standard .

- សេវាតម្លើងកម្មវិធី រៀបចំរចនាសម្ព័នរបស់កម្មវិធីឲ្យត្រូវតាមទំហំ និងប្រភេទអាជីវកម្មជាក់ស្តែង (Customization and Internal control design) ព្រោះគ្រប់ប្រភេទ នៃកម្មវិធីគណនេយ្យកុំព្យូទ័រ ទាំងអស់តែងតែមានចំណុច ឬផែ្នកខ្លះនៃកម្មវិធីដែលស្ថាប័នលោកអ្នកមិនត្រូវការប្រើប្រាស់។

- សេវាហ្វឹកហាត់បុគ្គលិករបស់លោកអ្នក ឲ្យចេះប្រើប្រាស់កម្មវិធីច្បាស់លាស់និងស្ទាត់ជំនាញ។

សូមទាក់ទងអគារលេខ២ ផ្លូវលេខ២៨៤ កែងផ្លូវ១៦៣ សង្កាត់អូឡាំពិច ខណ្ឌចំការមនភ្នំពេញ ជាប់ខាងត្បូងវត្តមហាមន្ត្រី ទូរស័ព្ទលេខៈ 017 888 987 អ៊ីម៉ែល [email protected]

ប្រការដែលសំខាន់លោកអ្នកត្រូវតែប្រើប្រាស់ កម្មវិធីគណនេយ្យកុំព្យូទ័រ ដែលមាន License ត្រឹមត្រូវ ប្រសិនកម្មវិធីលោកអ្នកគ្មាន License លោកអ្នកនឹងជួបនូវផលវិបាកដូចជា៖

1-កម្មវិធីរបស់លោកអ្នក(កម្មវិធីគ្មាន License)នឹងគាំង ឬខូចស្វ័យប្រវត្តិប្រសិនបើ Computer របស់ លោកអ្នកភ្ជាប់ Internet រីឯទិន្នន័យរបស់លោកអ្នកក៏ត្រូវបាត់បង់ផងដែរ

2- កម្មវិធីមិនអាចUpdate ធ្វើឲ្យហួសសម័យមិនអាចគ្រប់គ្រងបានជាពិសេសគឺគ្មានសុវត្តិភាព អាច មានបញ្ហាគ្រប់ពេល។

ក្រៅពីនេះ LBC មានសេវាកម្មបណ្តុះបណ្តាល ជំនាញពន្ធដារ គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ ជូនដល់ បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន អង្គការ សមាគម ... របស់លោកអ្នកដល់ទីកន្លែងតាមមុខងារ និងតួនាទី (ប្រធាន គណនេយ្យ គណនេយ្យករ បេឡាករ អ្នកគ្រប់គ្រងសន្និធិ...) និងគ្រប់កម្រិត (កម្រិតប្រតិបត្តិ កម្រិត បច្ចេកទេស និង កម្រិតយុទ្ធសាស្រ្ត) ធ្វើឲ្យបុគ្គលិករបស់លោកអ្នកចេះ និងយល់ច្បាស់អំពីគោល នយោបាយ  នីតិវិធីគណនេយ្យ និង ហិរញ្ញវត្ថុ ការរៀបចំឯសារពន្ធដារ និងការបង់ពន្ធដែលត្រឹមត្រូវ ការកត់ត្រាបញ្ជីគណនេយ្យ និងរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ(បិទបញ្ជី) ស្រប តាមគោលនយោបាយ និងនីតិវិធី ស្តង់ដារ និង លក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្នែកច្បាប់ ព្រមជាមួយចំណេះដឹងនានា ពាក់ព័ន្ធជាមួយពន្ធដារគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ ។

ទូរស័ព្ទលេខៈ 017 888 987។

វិធីជ្រើសរើស និងប្រើប្រាស់ គណនេយ្យ កុំព្យូទ័រអន្តរជាតិ