ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បង្កើតក្លឹបការ៉ាតេ

ភ្នំពេញ៖ ការថែទាំសុខភាព ដោយការលេងកីឡា ពិតជាមានផលប្រយោជន៍ ច្រើនណាស់ ហើយពេលនេះ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ក៏បានបង្កើត ក្លឹបក្លឹបការ៉ាតេ សម្រាប់មន្រ្តីក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមផងដែរ។

យោងតាម គេហទំព័រ របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានសរសេរនៅលើហ្វេស ប៊ុកថា “កីឡាដើម្បីសុខភាព! ក្លឹបការ៉ាតេក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម (MOWRAM KARATE CLUB) បង្កើតឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាព ពង្រឹងកាយសម្បទារ ប្រាជ្ញាស្មារតី និងបង្កើនមិត្តភាព-សាមគ្គីភាព មន្ត្រីរាជការរបស់ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម” ៕

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បង្កើតក្លឹបការ៉ាតេ

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បង្កើតក្លឹបការ៉ាតេ