អាជីវករផ្សាររ៉ុងក្លឿ រាប់រយនាក់ ត្រៀមធ្វើបាតុកម្ម

ភ្នំពេញ៖ ភ្នាក់ងារដើមអម្ពិល បានរាយការណ៍មុននេះបន្តិច (ថ្ងៃទី៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦) បានឲ្យដឹងថា អាជីវករផ្សាររ៉ុងក្លឿ រាប់រយនាក់ បានត្រៀមធ្វើបាតុកម្ម  ហើយសមត្ថកិច្ចថៃក៏ត្រៀម ទប់ស្កាត់នឹងបាតុកម្មនេះ ផងដែរ ។

អាជីវករផ្សាររ៉ុងក្លឿ រាប់រយនាក់ ត្រៀមធ្វើបាតុកម្ម