ប្រធាន​គណបក្ស ហ្វុនស៊ីនប៉ិច ជួបអ្នក​គាំទ្រ នៅក្នុង​ខេត្ត​កំពង់ធំ

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៥មីនានេះ សម្តេចក្រុមព្រះ ព្រះប្រធានគណបក្សហ្វុនស៊ីនប៉ិច បានយាងជួប សំណេះសំណាល ជាមួយសកម្មជនព្រះអង្គ នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំ។ បន្ទាប់មកព្រះអង្គ នឹងយាងបន្តជួបអ្នកគាំទ្រ នៅខេត្តសៀមរាប។

ប្រធាន​គណបក្ស ហ្វុនស៊ីនប៉ិច ជួបអ្នក​គាំទ្រ នៅក្នុង​ខេត្ត​កំពង់ធំ

ប្រធាន​គណបក្ស ហ្វុនស៊ីនប៉ិច ជួបអ្នក​គាំទ្រ នៅក្នុង​ខេត្ត​កំពង់ធំ

ប្រធាន​គណបក្ស ហ្វុនស៊ីនប៉ិច ជួបអ្នក​គាំទ្រ នៅក្នុង​ខេត្ត​កំពង់ធំ