តារាស្រី៩រូប ដែលជាស្រីស្អាត ជាងគេប្រចាំក្រុម

វាមិនមែនជារឿងប្លែក អ្វីនោះទេ ដែលតារាស្រី ក្នុងវិស័យចម្រៀង K-Pop កម្រថាមិនស្អាតណាស់។ យ៉ាងណាក្ដី ទោះមានភ្នំមួយខ្ពស់ក៏នៅមានភ្នំមួយទៀតខ្ពស់ជាងដែរ ក៏ដូចជាតារាស្រីទាំងនោះទោះស្អាតដូចគ្នាទាំងអស់ ក៏នៅតែមានគេចាត់ថ្នាក់ នរណាស្អាតជាងនរណាដែរ។ បើតាមគេហទំព័រ allkpop បានរើសយកតារាស្រី១០រូបដែល ចាត់ទុកជាស្រីស្អាតប្រចាំក្រុម។ ចង់ដឹងមាននរណាខ្លះ សូមមើលខាងក្រោម៖

តារាស្រី៩រូប ដែលជាស្រីស្អាត ជាងគេប្រចាំក្រុម

តារាស្រី៩រូប ដែលជាស្រីស្អាត ជាងគេប្រចាំក្រុម

តារាស្រី៩រូប ដែលជាស្រីស្អាត ជាងគេប្រចាំក្រុម

តារាស្រី៩រូប ដែលជាស្រីស្អាត ជាងគេប្រចាំក្រុម

តារាស្រី៩រូប ដែលជាស្រីស្អាត ជាងគេប្រចាំក្រុម

តារាស្រី៩រូប ដែលជាស្រីស្អាត ជាងគេប្រចាំក្រុម

តារាស្រី៩រូប ដែលជាស្រីស្អាត ជាងគេប្រចាំក្រុម

តារាស្រី៩រូប ដែលជាស្រីស្អាត ជាងគេប្រចាំក្រុម

តារាស្រី៩រូប ដែលជាស្រីស្អាត ជាងគេប្រចាំក្រុម

ប្រភព៖ សប្បាយ