អាជីព ១០ ដែល​ទីផ្សារការងារ​ត្រូវការ​បំផុត

6 Videos

វេ​ប​សាយ Career Builder ជា​វេ​ប​សាយ​ស្វែងរក​ការងារ​ធំ​មួយ​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក បាន​ចង្អុល​ប្រាប់​ពី​អាជីព ១០ ដែល​ទីផ្សារ​មាន​តម្រូវការ​ខ្លាំង​បំផុត និង បាន​ប្រាក់កម្រៃ​គួរ​ជាទី​ពេញចិត្ត ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ ។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​អាជីព ១០ ដែល​ប្អូនៗ​និស្សិត​គួរ​អាន​កុំឱ្យ​រំលង ។​

អាជីព ១០ ដែល​ទីផ្សារការងារ​ត្រូវការ​បំផុត

M88

១. គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​កា​
២. អ្នក​អភិ​វ​ឌ្ឈ Aplplication និង Software
៣. អ្នកគ្រប់គ្រង​ទីផ្សារ​
៤. អ្នកគ្រប់គ្រង​ការលក់​
៥. បុគ្គលិក​ពេទ្យ (Healthcare Providers)
៦. អ្នកគ្រប់គ្រង​បណ្តាញ Network (Network administrator)
៧. វិស្វករ​ឧស្សាហកម្ម​
៨. អ្នកវិភាគ​ប្រព័ន្ធ​កុំព្យូទ័រ (Computer systems analysts)
៩. អ្នក​អភិវឌ្ឍ​គេហទំព័រ (Web developer)
១០. អ្នកគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​

អាជីព ១០ ដែល​ទីផ្សារការងារ​ត្រូវការ​បំផុត

​សូរ្យកាន្ត (​ក្រ​:​ពូក​)