​តោះ​! មក​ស្គាល់​តារាចម្រៀង​ស្រី​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក​

6 Videos

​ថ្ងៃនេះ «​ប្រជាប្រិយ​» នឹង​បង្ហាញ​អ្នក​ទាំងអស់គ្នា​ឲ្យ​ស្គាល់​ច្បាស់​នូវ​មុខមាត់​ពិតរ​បស់ តារាចម្រៀង​នារី​ដែល​គេ​ចាត់​ចូល​ជា​តារាចម្រៀង​ដែលមាន​សម្រស់​ស្អាត​ជាងគេ​លើ​ពិភពលោក ។ ចង់ដឹងថា​តើ​តារាចម្រៀង​ទាំងនោះ​មកពី​ប្រទេស​ណា ហើយ​មាន​សម្រស់​ស្អាត​ខ្លាំង​ប៉ុណ្ណា​នោះ សូម​មើល​ការ​បង្ហាញជូន​នៅ​ខាងក្រោម​នេះ​ទាំងអស់គ្នា ៖
(​ប្រភព វ៉​ច​ខាល​ឈ័​រ​) កុសល​

M88

​៥. តារាចម្រៀង J-pop នាង Maon Kurosaki (​ជនជាតិ​ជប៉ុន​)

​តោះ​! មក​ស្គាល់​តារាចម្រៀង​ស្រី​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក​​តោះ​! មក​ស្គាល់​តារាចម្រៀង​ស្រី​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក​​តោះ​! មក​ស្គាល់​តារាចម្រៀង​ស្រី​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក​​តោះ​! មក​ស្គាល់​តារាចម្រៀង​ស្រី​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក​

​៤. តារាចម្រៀង​អាមេរិក​វ័យ ២២ ឆ្នាំ នាង Taylor Momsen

​តោះ​! មក​ស្គាល់​តារាចម្រៀង​ស្រី​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក​​តោះ​! មក​ស្គាល់​តារាចម្រៀង​ស្រី​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក​​តោះ​! មក​ស្គាល់​តារាចម្រៀង​ស្រី​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក​​តោះ​! មក​ស្គាល់​តារាចម្រៀង​ស្រី​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក​​តោះ​! មក​ស្គាល់​តារាចម្រៀង​ស្រី​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក​

​៣. តារាចម្រៀង​ជនជាតិ​អង់គ្លេស​វ័យ ២៩ ឆ្នាំ នាង Ellie Goulding

​តោះ​! មក​ស្គាល់​តារាចម្រៀង​ស្រី​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក​​តោះ​! មក​ស្គាល់​តារាចម្រៀង​ស្រី​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក​​តោះ​! មក​ស្គាល់​តារាចម្រៀង​ស្រី​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក​​តោះ​! មក​ស្គាល់​តារាចម្រៀង​ស្រី​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក​​តោះ​! មក​ស្គាល់​តារាចម្រៀង​ស្រី​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក​

​២. តារាចម្រៀង​អាមេរិក​វ័យ ៣២ ឆ្នាំ នាង Carrie Underwood

​តោះ​! មក​ស្គាល់​តារាចម្រៀង​ស្រី​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក​​តោះ​! មក​ស្គាល់​តារាចម្រៀង​ស្រី​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក​​តោះ​! មក​ស្គាល់​តារាចម្រៀង​ស្រី​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក​​តោះ​! មក​ស្គាល់​តារាចម្រៀង​ស្រី​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក​

​១. តារាចម្រៀង​អាមេរិក​វ័យ ៣១ ឆ្នាំ នាង Katy Perry

​តោះ​! មក​ស្គាល់​តារាចម្រៀង​ស្រី​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក​​តោះ​! មក​ស្គាល់​តារាចម្រៀង​ស្រី​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក​​តោះ​! មក​ស្គាល់​តារាចម្រៀង​ស្រី​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក​​តោះ​! មក​ស្គាល់​តារាចម្រៀង​ស្រី​ដែល​ស្អាត​ជាងគេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក​