ដំណឹងបាត់កូនស្រី ឈ្មោះ ស្រូយ មូល្លិកា

ភ្នំពេញ៖ ខ្ញុំបាទ នាងខ្ញុំ បានបាត់កូនស្រីម្នាក់ កាលពីថ្ងៃសុក្រទី៤ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅពេលដែលកូននេះចេញពីវិទ្យាលយ័សម្តេច ជា ស៊ីម សន្ធម៉ុក វេលាម៉ោង០១រសៀល។ កូនស្រីដែលបាត់មានឈ្មោះ ស្រូយ មូល្លិកា អាយុ ១៤ឆ្នាំ រៀនថ្នាក់ទី១០ j 2 វិទ្យាលយ័សន្ធម៉ុក ។ មានសំបុរ ជ្រះបន្តិច មានកំពស់ប្រហែល ១,៥២ ម៉ ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានសិស្សរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានដំណឹងពីកូននៅឡើយ។ បើប្អូន បានជួបប្រទះក្មេងស្រី ដែលមានភិនភាគដូចដែល បានជម្រាប សូមមេត្តា ទំនាក់ទំនងមកលរខទូរសព្ទ័ដៃលេខ ០៩៧ ៧៣០ ១១ ៨១ ដោយក្តីមេត្តាធម៏។ កូនស្រីប្រសិនបើបានព្ញ ប្រញ៉ាប់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញកូន ពុក នឹងម៉ែ នឹកកូន ព្រួយបារម្មណ៏ពីកូនណាស់ ពុកម៉ែ មិនខឹងកូនទេ៕

ដំណឹងបាត់កូនស្រី ឈ្មោះ ស្រូយ មូល្លិកា