រូបភាពដ៏មានតម្លៃ ៖ ស្រឡាញ់ដើមឈើធម្មជាតិ រហូតធ្វើសំណង់ ត្រូវតែចៀសដើមឈើ

រូបភាពដ៏មានតម្លៃ ៖ ស្រឡាញ់ដើមឈើធម្មជាតិ រហូតធ្វើសំណង់ ត្រូវតែចៀសដើមឈើ

ពិតជាអស្ចារ្យ និង គួរឱ្យសរសើរ ចំពោះឧត្តមគតិរបស់​វិស្វករ ឬ ស្ថាបត្យករ ឬ ម្ចាស់គេហដ្ឋាន ដែល ស្រឡាញ់​បរិស្ថាន និង ធម្មជាតិ ទោះសាងសង់ផ្លូវ សាងសង់ផ្ទះ ពិសេសរដ្ឋាភិបាលតែម្តង បើប៉ះចំដើម​ឈើ បែប​ណា ក៏គេនៅតែរក្សាទុកមិន​កាប់ចោល សុខចិត្ត​ធ្វើរបង ឬ ជញ្ជាំងវៀង ឬ ឃ្វាល​ប្រឡោះ ។

បើប្រៀបមកស្រុកខ្មែរវិញ ទោះការដ្ឋានរបស់រដ្ឋក្តី ឯកជន​ក្តី ឬ ដីធ្លីរបស់បុគ្គលក្តី ប៉ះកន្លែងណា​កាប់ចោល​កន្លែង​ហ្នឹង ព្រោះខ្លាចខាតដីមួយម៉ែត្រ ។ ហេស ! ហេ ! ខុស​គ្នាឆ្ងាយណាស់ ៕ សូរ្យរិទ្ធ (kapook)

រូបភាពដ៏មានតម្លៃ ៖ ស្រឡាញ់ដើមឈើធម្មជាតិ រហូតធ្វើសំណង់ ត្រូវតែចៀសដើមឈើ

រូបភាពដ៏មានតម្លៃ ៖ ស្រឡាញ់ដើមឈើធម្មជាតិ រហូតធ្វើសំណង់ ត្រូវតែចៀសដើមឈើ

រូបភាពដ៏មានតម្លៃ ៖ ស្រឡាញ់ដើមឈើធម្មជាតិ រហូតធ្វើសំណង់ ត្រូវតែចៀសដើមឈើ

រូបភាពដ៏មានតម្លៃ ៖ ស្រឡាញ់ដើមឈើធម្មជាតិ រហូតធ្វើសំណង់ ត្រូវតែចៀសដើមឈើ

រូបភាពដ៏មានតម្លៃ ៖ ស្រឡាញ់ដើមឈើធម្មជាតិ រហូតធ្វើសំណង់ ត្រូវតែចៀសដើមឈើ

រូបភាពដ៏មានតម្លៃ ៖ ស្រឡាញ់ដើមឈើធម្មជាតិ រហូតធ្វើសំណង់ ត្រូវតែចៀសដើមឈើ

រូបភាពដ៏មានតម្លៃ ៖ ស្រឡាញ់ដើមឈើធម្មជាតិ រហូតធ្វើសំណង់ ត្រូវតែចៀសដើមឈើ

រូបភាពដ៏មានតម្លៃ ៖ ស្រឡាញ់ដើមឈើធម្មជាតិ រហូតធ្វើសំណង់ ត្រូវតែចៀសដើមឈើ

រូបភាពដ៏មានតម្លៃ ៖ ស្រឡាញ់ដើមឈើធម្មជាតិ រហូតធ្វើសំណង់ ត្រូវតែចៀសដើមឈើ

រូបភាពដ៏មានតម្លៃ ៖ ស្រឡាញ់ដើមឈើធម្មជាតិ រហូតធ្វើសំណង់ ត្រូវតែចៀសដើមឈើ

រូបភាពដ៏មានតម្លៃ ៖ ស្រឡាញ់ដើមឈើធម្មជាតិ រហូតធ្វើសំណង់ ត្រូវតែចៀសដើមឈើ

រូបភាពដ៏មានតម្លៃ ៖ ស្រឡាញ់ដើមឈើធម្មជាតិ រហូតធ្វើសំណង់ ត្រូវតែចៀសដើមឈើ

រូបភាពដ៏មានតម្លៃ ៖ ស្រឡាញ់ដើមឈើធម្មជាតិ រហូតធ្វើសំណង់ ត្រូវតែចៀសដើមឈើ

រូបភាពដ៏មានតម្លៃ ៖ ស្រឡាញ់ដើមឈើធម្មជាតិ រហូតធ្វើសំណង់ ត្រូវតែចៀសដើមឈើ

រូបភាពដ៏មានតម្លៃ ៖ ស្រឡាញ់ដើមឈើធម្មជាតិ រហូតធ្វើសំណង់ ត្រូវតែចៀសដើមឈើ

 

Related