ប្រធាន​ក្លិប​សិល្បៈ​ឌី​ភី​ប្រារ​ព្ឋ​ពិធី​អបអរ​ថ្ងៃ​៨​មិនា​ក្រោយ​ទទួលបាន​បណ្ឌិត​ផ្នែក​ទស្សនៈវិជ្ជា​និង​រដ្ឋបាល​នយោបាយ​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ​ភុ​ន​ចាប​ប្រទេស​ប៉ា​គី​ស្ថាន

dnt-news : ​ក្រោយ​ទទួលបាន​បណ្ឌិត​ផ្នែក​ទស្សនៈវិជ្ជា​និង​រដ្ឋបាល​នយោបាយ​នៅ​ប្រទេស​ប៉ា​គី​ស្ថាន​លោក​កុយ ស៊ី​ឌឿ​ន​ដែលជា​ប្រធាន​សិល្បៈ​ឌី​ភី​និង​ជាទី​ប្រឹក្សា​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​បាន​បង្កើត​កម្ម​វិធី​ជួបជុំ​រីករាយ​មួយ​អបអរ​ទិវា​នារី​អន្តរជាតិ​៨​មីនា​ព្រម​អបអរ​ការទទួលបាន​កិច្ចការ​ខាងលើ​ណៅ​ប្រទេស​ប៉ា​គ