បក្សកុម្មុយនីស្តចិន កំណត់កំណើន សេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំនេះ ឲ្យបានកើនឡើង ចន្លោះពី៦,៥ដល់៧ភាគរយ

បក្សកុម្មុយនីស្តចិន កំណត់កំណើន សេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំនេះ ឲ្យបានកើនឡើង ចន្លោះពី៦,៥ដល់៧ភាគរយ

បក្សកុម្មុយនីស្តចិន កំណត់កំណើន សេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំនេះ ឲ្យបានកើនឡើង ចន្លោះពី៦,៥ដល់៧ភាគរយ

បក្សកុម្មុយនីស្តចិន កំណត់កំណើន សេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំនេះ ឲ្យបានកើនឡើង ចន្លោះពី៦,៥ដល់៧ភាគរយ

បក្សកុម្មុយនីស្តចិន កំណត់កំណើន សេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំនេះ ឲ្យបានកើនឡើង ចន្លោះពី៦,៥ដល់៧ភាគរយ

បក្សកុម្មុយនីស្តចិន កំណត់កំណើន សេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំនេះ ឲ្យបានកើនឡើង ចន្លោះពី៦,៥ដល់៧ភាគរយ

បក្សកុម្មុយនីស្តចិន កំណត់កំណើន សេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំនេះ ឲ្យបានកើនឡើង ចន្លោះពី៦,៥ដល់៧ភាគរយ

  • បក្សកុម្មុយនីស្តចិន កំណត់កំណើន សេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំនេះ ឲ្យបានកើនឡើង ចន្លោះពី៦,៥ដល់៧ភាគរយ已关闭评论
  • 41 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/03/07  Category:​អន្តរជាតិ
Tags: