ពិធីបុណ្យ​វាយ​គ្នា​ដើម្បី​ជម្រុះ​គំនុំ​

dnt-news : ​សម្រាប់​មនុស្ស​នៅ​លោកខាងលិច​ពិធីបុណ្យ​ណូអែល និង​បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី​ជា​បុណ្យ​ដ៏​សំខាន់​ជា​ពេលវេលា​នៃ​ការជួប​ជុំគ្នា ។ តែ​សម្រាប់​មនុស្ស​នៅក្នុង​កុលសម្ព័ន្ធ ជុម​ប៊ី​វិល​កាស ក្នុងប្រទេស​បេ​រ៉ូ​វិញ ពិធីបុណ្យ​វាយ​គ្នា​គេ​ចាត់ទុកថា ជា​ពិធីបុណ្យ​ដ៏​សំខាន់បំផុត ជា​ពិធី​សត្រូវ​បាន​ចេញមក​ប្រយុទ្