មនុស្ស​ជំនាន់​ដើម ស៊ីសាច់ និង​ខួរក្បាល​មនុស្ស​

dnt-news : ​ថ្មីៗ​មកនេះ​អ្នកស្រាវជ្រាវ​បាន​រកឃើញ​រូងភ្នំ​មួយ​នៅ​អឺរ៉ុប​ដែល​គេ​ជឿថា វា​គឺជា​រូង​សម្ងាត់​របស់​មនុស្ស​ជំនាន់​មុន​សម្រាប់​ជា​កន្លែង​សម្លាប់​មនុស្ស​ស៊ីសាច់​ជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ និង​ជា​កន្លែង​បូជាយញ្ញ​ផងដែរ ។​