អ៊ឹម ជីវ៉ា អ្នក​អត់​ខ្សែ អត់​ចេះ​ប៉ាវ​គេ​ផឹកស៊ី អត់​បាន​ឡើង TV

dnt-news : ​កន្លងៗ​មក​គេ​ធ្លាប់បាន​ដឹងឮ​ពី​រឿង​អ្នក​កាន់​កម្មវិធី​របស់​ទូរទស្សន៍​មួយចំនួន​ត្រូវបាន​ពួក​តារា​ខ្លះ​ចោទប្រកាន់ថា ប្រកាន់​បក្សពួក ពិសេស​អ្នក​មិនទាន់​ល្បី​រហូតដល់​ថ្នាក់​ត្រូវយក​ខ្លួនប្រាណ​ទៅ​ប្តូរ​ទើប​ត្រូវបាន​អ្នកដឹកនាំ ឬក៏​អ្នក​ផលិតកម្ម​វិធី​សិល្បៈ​កម្សាន្ត​បានឱ្យ​ឡើង​ប៉ុស្តិ៍