៣០ប៉ុស្តិ៍ បង្ហាញពីសម្ផស្ស អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន របស់តារាស្រីល្បីៗ

ភ្នំពេញៈ នៅថ្ងៃនេះគេហទំព័រ Looking TODAY នឹងនាំអារម្មណ៍ទស្សនិកជន ទៅទស្សនាជាមួយរូបសម្រស់ របស់តារាស្រីល្បីជើងចាស់ ប្រមាណ៣០ប៉ុស្តិ៍ ដែលធ្វើការប្រៀបធៀប ពីរូបសម្រស់នាអតីតកាល និង សម័យ បច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគាត់ បង្ហាញឲ្យមហាជនបានឃើញ និងស្គាល់ពួកគាត់ ក្នុងនាមជាតារាល្បីឈ្មោះ ប្រចាំប្រទេសយើង ដែលក្នុងចំណោមតារាជើងចាស់ ទាំងអស់នោះ មានតារាមួយចំនួនក៏បាន ដកឃ្លាពីវិស័យសិល្បៈ ទៅសម្ងំសាងគ្រួសារ ឫក៏សាងជីវិតនៅក្រៅប្រទេស ហើយក្នុងនោះក៏មានតារាខ្លះ ក៏នៅតែបន្តអាជីពសិល្បៈ របស់ខ្លួន របស់ដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន ។

តាមរយៈម្ចាស់ Page Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថា Kao Seiha បានបង្ហោះរូបថត តារាជើងចាស់ ជាច្រើនដួង ដែលមានទាំងរូបបច្ចុប្បន្ន និងអតីតកាល ដែលមានដូចជា អម្ពរ ទេវី, ចាន់ តារាទី, ចន ច័ន្ទលក្ខិណា, ម៉េង កែវពេជ្ជតា, នារី រ័ត្នគន្ធា, អ៊ុ សុវណ្ណី, ឌី សាវ៉េត, ចាន់ សេរីរ័ត្ន, ប៉ែន សុផានី, យុគ ចិន្តា, ទូច ស៊ុនទិច, ឆោម និមល និងតារាស្រីល្បីៗជើងចាស់ ជាច្រើនរូបផ្សេងទៀត ៕

៣០ប៉ុស្តិ៍ បង្ហាញពីសម្ផស្ស អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន របស់តារាស្រីល្បីៗ

៣០ប៉ុស្តិ៍ បង្ហាញពីសម្ផស្ស អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន របស់តារាស្រីល្បីៗ៣០ប៉ុស្តិ៍ បង្ហាញពីសម្ផស្ស អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន របស់តារាស្រីល្បីៗ៣០ប៉ុស្តិ៍ បង្ហាញពីសម្ផស្ស អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន របស់តារាស្រីល្បីៗ

៣០ប៉ុស្តិ៍ បង្ហាញពីសម្ផស្ស អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន របស់តារាស្រីល្បីៗ

៣០ប៉ុស្តិ៍ បង្ហាញពីសម្ផស្ស អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន របស់តារាស្រីល្បីៗ

៣០ប៉ុស្តិ៍ បង្ហាញពីសម្ផស្ស អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន របស់តារាស្រីល្បីៗ

៣០ប៉ុស្តិ៍ បង្ហាញពីសម្ផស្ស អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន របស់តារាស្រីល្បីៗ

៣០ប៉ុស្តិ៍ បង្ហាញពីសម្ផស្ស អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន របស់តារាស្រីល្បីៗ

៣០ប៉ុស្តិ៍ បង្ហាញពីសម្ផស្ស អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន របស់តារាស្រីល្បីៗ

៣០ប៉ុស្តិ៍ បង្ហាញពីសម្ផស្ស អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន របស់តារាស្រីល្បីៗ

៣០ប៉ុស្តិ៍ បង្ហាញពីសម្ផស្ស អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន របស់តារាស្រីល្បីៗ

៣០ប៉ុស្តិ៍ បង្ហាញពីសម្ផស្ស អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន របស់តារាស្រីល្បីៗ

៣០ប៉ុស្តិ៍ បង្ហាញពីសម្ផស្ស អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន របស់តារាស្រីល្បីៗ

៣០ប៉ុស្តិ៍ បង្ហាញពីសម្ផស្ស អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន របស់តារាស្រីល្បីៗ

៣០ប៉ុស្តិ៍ បង្ហាញពីសម្ផស្ស អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន របស់តារាស្រីល្បីៗ

៣០ប៉ុស្តិ៍ បង្ហាញពីសម្ផស្ស អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន របស់តារាស្រីល្បីៗ

៣០ប៉ុស្តិ៍ បង្ហាញពីសម្ផស្ស អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន របស់តារាស្រីល្បីៗ

៣០ប៉ុស្តិ៍ បង្ហាញពីសម្ផស្ស អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន របស់តារាស្រីល្បីៗ

៣០ប៉ុស្តិ៍ បង្ហាញពីសម្ផស្ស អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន របស់តារាស្រីល្បីៗ

៣០ប៉ុស្តិ៍ បង្ហាញពីសម្ផស្ស អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន របស់តារាស្រីល្បីៗ

៣០ប៉ុស្តិ៍ បង្ហាញពីសម្ផស្ស អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន របស់តារាស្រីល្បីៗ

៣០ប៉ុស្តិ៍ បង្ហាញពីសម្ផស្ស អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន របស់តារាស្រីល្បីៗ

៣០ប៉ុស្តិ៍ បង្ហាញពីសម្ផស្ស អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន របស់តារាស្រីល្បីៗ

៣០ប៉ុស្តិ៍ បង្ហាញពីសម្ផស្ស អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន របស់តារាស្រីល្បីៗ

៣០ប៉ុស្តិ៍ បង្ហាញពីសម្ផស្ស អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន របស់តារាស្រីល្បីៗ

៣០ប៉ុស្តិ៍ បង្ហាញពីសម្ផស្ស អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន របស់តារាស្រីល្បីៗ

៣០ប៉ុស្តិ៍ បង្ហាញពីសម្ផស្ស អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន របស់តារាស្រីល្បីៗ

៣០ប៉ុស្តិ៍ បង្ហាញពីសម្ផស្ស អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន របស់តារាស្រីល្បីៗ

៣០ប៉ុស្តិ៍ បង្ហាញពីសម្ផស្ស អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន របស់តារាស្រីល្បីៗ