កុមារី​អាយុ​១៣​ឆ្នាំ ត្រូវ​ម្តាយ​ឃុំ​ទុក​ក្នុង​ទ្រុង​ដោយសារ​ខ្សោយ​ប្រាជ្ញា​

​dnt-news : កាលពី​កន្លងទៅនេះ កុមារី​អាយុ​១៣​ឆ្នាំ​ម្នា​ក់នៅ​កម្ពុជា ត្រូវបាន​ម្តាយ​ឃុំ​ទុក​ក្នុង​ទ្រុង ដោយសារតែ​អ្នកជិតខាង​រើសអើង ។ គេ​ជឿថា​ជំងឺ​នេះ កើតឡើង​អំពី​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ​អាក្រក់ ហើយ​អាច​ឆ្លង​រាលដាល​ទៅដល់​អ្នកជិតខាង ។ តែ​បច្ចុប្បន្ន​នាង​ត្រូវបាន​សង្គ្រោះ នឹងសិក្សា​នៅ​អង្គការ​មួយ​ថែមទាំង​អាច​សិក