វិបត្តិចំណាកស្រុកធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុប និងប្រទេសតួកគី សម្រេចចិត្តពន្យាពេលក្នុងជំនួបកំពូលនៅទីក្រុងព្រុចសែល

dnt-news : សហភាពអឺរ៉ុប និងប្រទេសតួកគីបានបញ្ចប់ជំនួបកំពូលនៅទីក្រុងព្រុចសែល ការពន្យាពេល ការសម្រេចចិត្តមួយ និងអំពីរបៀបក្នុងការសម្រួលវិបត្តិការធ្វើចំណាកស្រុកនេះ។ ពួកមេដឹកនាំបានពិភាក្សាសំណើមួយពីប្រទេសតួកគីដើម្បីធ្វើការបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ឈប់ការធ្វើចំណាកស្រុកខុសច្បាប់នៅក្នុងការត្រឡប់មកវិញច្រើនជាងការផ្តល់ជ