វិមាន​ជាតិ​អនុស្សាវរីយ៍​របស់​ម៉ាឡេស៊ី​

dnt-news : ​វិមាន​ជាតិ​ម៉ាឡេស៊ី “​ទូ​ហ្គូ​ណេ​ហ្គា​រ៉ា​” គឺជា​សំណង់​ក្បាច់ចម្លាក់​រំលឹក​ដល់​យុទ្ធជន​ដែល​បាន​ពលី​ជីវិត​ក្នុង​ការតស៊ូ​ដើម្បី​សេរីភាព ជាពិសេស​ប្រឆាំង​ចំពោះ​ការកាន់កាប់​របស់​ជប៉ុន ក្នុង​សង្គ្រាមលោកលើកទី​២ និង​ក្នុង​សង្គ្រាម​ទ័ពព្រៃ​របស់​បណ្តា ប្រទេស Commonwealth មាន​អង់គ្លេស និង​អូស្ត្រាល