ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​​​នៅ​វត្ត​ភ្នំ​​​​ម៉ោង​៥​​ព្រឹក​​ព្រលឹម​​នេះ

វត្ត​ភ្នំ​​​គឺជា​រមណីយដ្ឋាន​មួយ​ នៅ​ចំ​កណ្ដាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ និង​ជា​​កន្លែង​ទេសចរណ៍​មួយ​សំខាន់​​​កសាង​ឡើង​​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៣៧៣។ សម្រាប់​ម៉ោង​៥​​​​ព្រឹក​ព្រលឹម​នេះ ទៅ​ទស្សនា​​ទិដ្ឋភាព​នៅ​ទី​នោះ​មាន​​មាន​អ្វី​ប្លែក​ខ្លះ​? ទស្សនា​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​​​​​​

 

ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​​​នៅ​វត្ត​ភ្នំ​​​​ម៉ោង​៥​​ព្រឹក​​ព្រលឹម​​នេះ

  ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​​​នៅ​វត្ត​ភ្នំ​​​​ម៉ោង​៥​​ព្រឹក​​ព្រលឹម​​នេះ

  ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​​​នៅ​វត្ត​ភ្នំ​​​​ម៉ោង​៥​​ព្រឹក​​ព្រលឹម​​នេះ

  ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​​​នៅ​វត្ត​ភ្នំ​​​​ម៉ោង​៥​​ព្រឹក​​ព្រលឹម​​នេះ

  ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​​​នៅ​វត្ត​ភ្នំ​​​​ម៉ោង​៥​​ព្រឹក​​ព្រលឹម​​នេះ

  ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​​​នៅ​វត្ត​ភ្នំ​​​​ម៉ោង​៥​​ព្រឹក​​ព្រលឹម​​នេះ

  ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​​​នៅ​វត្ត​ភ្នំ​​​​ម៉ោង​៥​​ព្រឹក​​ព្រលឹម​​នេះ

  ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​​​នៅ​វត្ត​ភ្នំ​​​​ម៉ោង​៥​​ព្រឹក​​ព្រលឹម​​នេះ

  ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​​​នៅ​វត្ត​ភ្នំ​​​​ម៉ោង​៥​​ព្រឹក​​ព្រលឹម​​នេះ

  ទៅ​មើល​ទិដ្ឋភាព​​​នៅ​វត្ត​ភ្នំ​​​​ម៉ោង​៥​​ព្រឹក​​ព្រលឹម​​នេះ


 

 ចុចអាន៖ រមណីយដ្ឋាន​វត្ត​ភ្នំ​​ជា​បេះ​ដូង​ នៃ​ក្រុង​ភ្នំពេញ

 

អត្ថបទ​៖ មាន រតនា
រូបភាព​៖ ទូរសព្ទដៃ