រឿង​អាថ៌កំបាំង​ពិភពលោក​ប្លែកៗ​កើតឡើង​មិនដឹង​មូលហេតុ

dnt-news : ​នៅលើ​ពិភពលោក​យើង​នេះ​មានរឿង​រ៉ាវ​ចម្លែកៗ​ជាច្រើន​ដែល​មនុស្ស​យើង​មិនអាច​ដឹង ហើយ​វា​ស្ថិតនៅក្នុង​ភាពអាថ៌កំបាំង​រហូតមក​ដល់​បច្ចុប្បន្ននេះ ។