ផឹក​តែ​ជួយ​ថាមពល​ខួរក្បាល​បាន​ប្រសើរ​

dnt-news : បើតាម​ការសិក្សា​ថ្មី​មួយ​បាន​អះអាងថា ផឹក​ទឹកតែ​១​ពែង​អាចជួយ​ឱ្យ​អ្នកដោះស្រាយ​បញ្ហា​ស្មុគស្មាញ​បាន​រហ័ស​ជាង​មុន ព្រោះ​ទឹកតែ​អាចជួយ​សម្រួល​ថាមពល​ខួរក្បាល​បានល្អ​ប្រសើរ ហើយ​ជួយ​បង្កើន​ភាពវាងវៃ​ថែមទៀត ។​