សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នឹងអញ្ជើញទៅ បំពេញទស្សនកិច្ចនៅឡាវ

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នឹងអញ្ជើញទៅ បំពេញទស្សនកិច្ចនៅឡាវ