ក្រសួងការងារ នឹងរៀបចំកម្មពិធី សម្រស់ឯក វាយនភណ្ឌឆ្នាំ២០១៦ នៅថ្ងៃទី១ឧសភា

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងការងារ បណ្ដុះបណ្ដាល និងវិជ្ជាជីវៈ សហការជាមួយសមាគម រោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជា (GMAC) ស្ថានីយទូរទស្សន៍ PNN  អង្គការវិជ្ជាជីវៈ និងដៃគូពាក់ព័ន្ធនានា នៅថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ នឹងរៀបចំកម្មពិធីសម្រស់ឯក វាយនភណ្ឌឆ្នាំ២០១៦។