លោក ស៊ិក ប៊ុនហុក អនុញ្ញាតឲ្យ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត សហរដ្ឋអាមេរិក ប្រចាំកម្ពុជាចូលជួប ពិភាក្សាការងារ

ភ្នំពេញ៖ លោក ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោត ហៅកាត់ថា គ.ជ.ប នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦នេះ បានអនុញ្ញាតឲ្យ លោកវិល្លៀម អេហ៊ីត ឯកអគ្គរដ្ឋទូត សហរដ្ឋអាមេរិក ប្រចាំកម្ពុជាចូលជួប ពិភាក្សាការងារ នៅទីស្ដីការគ.ជ.ប។

លោក ស៊ិក ប៊ុនហុក អនុញ្ញាតឲ្យ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត សហរដ្ឋអាមេរិក ប្រចាំកម្ពុជាចូលជួប ពិភាក្សាការងារ

លោក ស៊ិក ប៊ុនហុក អនុញ្ញាតឲ្យ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត សហរដ្ឋអាមេរិក ប្រចាំកម្ពុជាចូលជួប ពិភាក្សាការងារ