របៀបផ្តូរឈ្មោះក្នុង Facebook ដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំដល់ 60​ ថ្ងៃ

របៀបផ្តូរឈ្មោះក្នុង Facebook ដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំដល់ 60​ ថ្ងៃ

មានអ្នកប្រើប្រាស់នូវបណ្តាញសង្គម Facebook ជាច្រើនកំពូងតែពីបាក់ក្នុងការប្តូរឈ្មោះរបស់ខ្លួននៅ Profile ពេលដែលខ្លួនទើបតែប្តូរឈ្មោះហើយថ្មីៗ នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមានគន្លិះមួយអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហារទាំងនេះបានដោយគ្រាន់តែប្រិយមិត្តធ្វើតាមការណែនាំដូចខាងក្រោម៖

Image: របៀបផ្តូរឈ្មោះក្នុង Facebook ដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំដល់ 60​ ថ្ងៃ
Image: របៀបផ្តូរឈ្មោះក្នុង Facebook ដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំដល់ 60​ ថ្ងៃ
Image: របៀបផ្តូរឈ្មោះក្នុង Facebook ដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំដល់ 60​ ថ្ងៃ
Image: របៀបផ្តូរឈ្មោះក្នុង Facebook ដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំដល់ 60​ ថ្ងៃ
Image: របៀបផ្តូរឈ្មោះក្នុង Facebook ដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំដល់ 60​ ថ្ងៃ
Image: របៀបផ្តូរឈ្មោះក្នុង Facebook ដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំដល់ 60​ ថ្ងៃ
Image: របៀបផ្តូរឈ្មោះក្នុង Facebook ដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំដល់ 60​ ថ្ងៃ
Image: របៀបផ្តូរឈ្មោះក្នុង Facebook ដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំដល់ 60​ ថ្ងៃ
Image: របៀបផ្តូរឈ្មោះក្នុង Facebook ដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំដល់ 60​ ថ្ងៃ
Image: របៀបផ្តូរឈ្មោះក្នុង Facebook ដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំដល់ 60​ ថ្ងៃ
Image: របៀបផ្តូរឈ្មោះក្នុង Facebook ដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំដល់ 60​ ថ្ងៃ

---------------------------------------

ដោយ: ខន​ សុខឡាយ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus របៀបផ្តូរឈ្មោះក្នុង Facebook ដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំដល់ 60​ ថ្ងៃ
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com របៀបផ្តូរឈ្មោះក្នុង Facebook ដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំដល់ 60​ ថ្ងៃ

ចុះថ្ងៃទី 10 ខែមីនា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 11:20 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ