ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម កំណត់រូបមន្ដ សម្រាប់កែសម្រួល ថ្លៃលក់រាយ ប្រេងឥន្ធនៈ នៅកម្ពុជា