រកឃើញ សាកសព​កុមារ​កាលពី ១១ ៥០០ ឆ្នាំមុន​

dnt-news : យោងតាម​សារព័ត៌មាន​វ៉ាស៊ីនតោន​បាន​ផ្សាយ​ឱ្យដឹងថា កន្លងមកនេះ​អ្នក​បុរាណ​វិទូ​បាន​រកឃើញ​សាកសព​កុមារ​ដែលមាន​អាយុ​១១៥០០​ឆ្នាំមុន នៅក្នុង​គេហដ្ឋាន​បុរាណ​មួយ​ដែល​ឪពុកម្តាយ​បាន​កប់​កូន​ខ្លួន​នៅក្នុង​ផ្ទះ ។ ការរុករក​ឃើញ​សាកសព​កុមារ​ដែលមាន​អាយុ​ច្រើន​យ៉ាងនេះ វា​គឺជា​ការបញ្ជាក់​ឱ្យឃើញថា ពី​ជីវិត និង