​ក្រុមហ៊ុន Builder Japan បង្កើត​កម្មវិធី​ស្នាមញញឹម​នៃ​សន្តិភាព​របស់​ស្ត្រី

នៅ​ថ្ងៃ​ទិវា​សិទ្ធ​នារី ៨-មីនា ក្រុមហ៊ុន បៀលដឺជេផេន ខូអេលធីឌី ( Builder Japan Co,Ltd.) ដែល​ជា​ម្ចាស់​នៃ “Neverland” Party Brand បាន​រៀបចំ​កម្មវិធី​ជប់លៀង​អបអរ និង​គាំទ្រ​ដល់​ស្ត្រី​កម្ពុជា “​ស្នាមញញឹម​នៃ​សន្តិភាព​របស់​ស្ត្រី​”​ នៅ​ភោជនីយដ្ឋាន FOX Wine Bistro ។

 

​ក្រុមហ៊ុន Builder Japan បង្កើត​កម្មវិធី​ស្នាមញញឹម​នៃ​សន្តិភាព​របស់​ស្ត្រី

 

កម្មវិធី​នេះ មាន​បង្ហាញ​ពី​បច្ចេកទេស​ផាត់​មុខ​ដោយ​អ្នកជំនាញ​ពី​ជនជាតិ​ជប៉ុន និង​តុបតែង​ផ្កា​ធ្វើ​ពី​ប៉េង​ប៉ោង និង Tattoo Seal Fashion ។ Neverland Party Brand បាន​ចាប់ផ្តើម​មាន​វត្ត​មាន​នៅ​កម្ពុជា​ហើយ​។

 

ក្រុមហ៊ុន Builder Japan មាន​ទទួល​សេវាកម្ម​រៀបចំ​កម្មវិធី​ជប់លៀង និង​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ​តាម​ស្តង់ដារ​អន្តរជាតិ៕

 

​ក្រុមហ៊ុន Builder Japan បង្កើត​កម្មវិធី​ស្នាមញញឹម​នៃ​សន្តិភាព​របស់​ស្ត្រី

 

​ក្រុមហ៊ុន Builder Japan បង្កើត​កម្មវិធី​ស្នាមញញឹម​នៃ​សន្តិភាព​របស់​ស្ត្រី

 

​ក្រុមហ៊ុន Builder Japan បង្កើត​កម្មវិធី​ស្នាមញញឹម​នៃ​សន្តិភាព​របស់​ស្ត្រី

 

​ក្រុមហ៊ុន Builder Japan បង្កើត​កម្មវិធី​ស្នាមញញឹម​នៃ​សន្តិភាព​របស់​ស្ត្រី

 

​ក្រុមហ៊ុន Builder Japan បង្កើត​កម្មវិធី​ស្នាមញញឹម​នៃ​សន្តិភាព​របស់​ស្ត្រី

 

​ក្រុមហ៊ុន Builder Japan បង្កើត​កម្មវិធី​ស្នាមញញឹម​នៃ​សន្តិភាព​របស់​ស្ត្រី

 

​ក្រុមហ៊ុន Builder Japan បង្កើត​កម្មវិធី​ស្នាមញញឹម​នៃ​សន្តិភាព​របស់​ស្ត្រី

 

អត្ថបទ៖ ពាណិជ្ជកម្ម​