ហ្វ្ល័យមេវេដឌ័រ​ ឈ្នះ ​ប៉ាក់គីអាវ ​ដោយពិន្ទុ

MGM Grand Hotel & Casino (USA)៖​ ទីបំផុតទៅ​ហ្វ្ល័យមេវេដឌ័រ​បានប្រកួតឈ្នះ​​ពិន្ទុប៉ាក់គីអាវ ​ដោយឯកច្ឆន្ទ ​ក្នុងការប្រកួត​ប្រដាល់​ពិភពលោក​ជាប្រវត្តិសាស្រ្តរវាង​ស្តេចប្រដាល់ទំាងពីរ ​នាប៉ុន្មាននាទីមុននេះ ៕