លោក សោម សឿន ដាក់ពាក្យបណ្តឹង ឯកឧត្តម សម រង្ស៊ី ដែលបរិហា កេរ្តិ៍លើហ្វេសប៊ុក

ភ្នំពេញ:
លោក សោម សឿន ដាក់ពាក្យបណ្តឹង ឯកឧត្តម សម រង្ស៊ី ដែលបរិហា កេរ្តិ៍លើហ្វេសប៊ុក

លោក សោម សឿន ដាក់ពាក្យបណ្តឹង ឯកឧត្តម សម រង្ស៊ី ដែលបរិហា កេរ្តិ៍លើហ្វេសប៊ុក