ធនាគារ ANZ អូស្ដ្រាលី​កាត់​បន្ថយ​ការងារ​១០០​កន្លែង​ទូទាំង​អាស៊ី​

ធនាគារ​ ANZ អូស្ដ្រាលី​បាន​បញ្ជាក់​ថា​ក្រុមហ៊ុន​នឹង​កាត់​ការងារ​១០០​កន្លែង​នៅ​ទូទាំង​អាស៊ី ខណៈ​ពេល​ដែល​ធនាគារ​ឈប់​ផ្ដល់​ប្រាក់​កម្ចី​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​ខ្នាត​តូច​ និង​មធ្យម​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ចំនួន​៥​នៅ​អាស៊ី​ដែល​ក្រុមហ៊ុន​ធ្វើ​​ប្រតិបត្ដិការ។