លោក ហេង សំរិន អញ្ជើញមក​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ក្រុង​ខេនបេរ៉ា​១៣-១៦មីនា​២០១៦​

លោក ហេង សំរិន ប្រធាន​រដ្ឋ​សភា​កម្ពុជា​នឹង​អញ្ជើញ​មក​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​ផ្លូវ​ការ​នៅ​​អូស្ដ្រាលី​ពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ទី​១៣​ខែ​មីនា​នេះ​ដល់​ថ្ងៃ​ពុធ​ទី​១៦​ខែ​មីនា​ សប្ដាហ៍​ក្រោយ។