ឃើញ​​បច្ចេកទេស​ថត​រឿង​ហូលីវូដ​ល្បី​ៗទាំងនេះ អ្នកអាច​នឹង​ហួសចិត្ត

អ្នក​ប្រហែល​ជា​ដឹង​ខ្លះ​ៗ​ហើយ​ថា រឿង​ហូលីដូវ​ស្ទើរ​តែ​ទាំង​អស់​​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ភាពយន្ត​តែ​ប្រើ​បច្ចេកទេស​កាត់​ត​តាម​កុំព្យូទ័រ ដើម្បី​ឲ្យ​រឿង​កាន់​តែ​មាន​ភាព​ទាក់ទាញ​និង​ដូច​ការពិត។ ជាក់​ស្ដែង​ដូច​ជា​ក្នុង​រឿង “Life of Pi” សត្វ​ខ្លា​កំណាច​មួយ​ក្លាយ​ដែល​នៅ​លើ​ទូក​កណ្ដាល​សមុទ្រ​ជាមួយ​មនុស្ស​គ្រាន់​តែ​ជា​តុក្កតា​​តូច​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ។ ដើម្បី​កាន់​តែ​ច្បាស់​ សូម​មើល​រូប​ខាង​ក្រោម​ដែល​បង្ហាញ​ពី​បច្ចេកទេស​ថត​តួអង្គ​នីមួយ​ៗ​ក្នុង​រឿង​ល្បី៖

 

១. Game Of Thrones

 

ឃើញ​​បច្ចេកទេស​ថត​រឿង​ហូលីវូដ​ល្បី​ៗទាំងនេះ អ្នកអាច​នឹង​ហួសចិត្តឃើញ​​បច្ចេកទេស​ថត​រឿង​ហូលីវូដ​ល្បី​ៗទាំងនេះ អ្នកអាច​នឹង​ហួសចិត្ត

២. Guardians Of The Galaxy

 

ឃើញ​​បច្ចេកទេស​ថត​រឿង​ហូលីវូដ​ល្បី​ៗទាំងនេះ អ្នកអាច​នឹង​ហួសចិត្តឃើញ​​បច្ចេកទេស​ថត​រឿង​ហូលីវូដ​ល្បី​ៗទាំងនេះ អ្នកអាច​នឹង​ហួសចិត្ត

៣.Pirates Of The Caribbean

 

ឃើញ​​បច្ចេកទេស​ថត​រឿង​ហូលីវូដ​ល្បី​ៗទាំងនេះ អ្នកអាច​នឹង​ហួសចិត្តឃើញ​​បច្ចេកទេស​ថត​រឿង​ហូលីវូដ​ល្បី​ៗទាំងនេះ អ្នកអាច​នឹង​ហួសចិត្ត

៤. Twilight Saga: Eclipse

 

ឃើញ​​បច្ចេកទេស​ថត​រឿង​ហូលីវូដ​ល្បី​ៗទាំងនេះ អ្នកអាច​នឹង​ហួសចិត្តឃើញ​​បច្ចេកទេស​ថត​រឿង​ហូលីវូដ​ល្បី​ៗទាំងនេះ អ្នកអាច​នឹង​ហួសចិត្ត

៥. Life Of Pi

 

ឃើញ​​បច្ចេកទេស​ថត​រឿង​ហូលីវូដ​ល្បី​ៗទាំងនេះ អ្នកអាច​នឹង​ហួសចិត្តឃើញ​​បច្ចេកទេស​ថត​រឿង​ហូលីវូដ​ល្បី​ៗទាំងនេះ អ្នកអាច​នឹង​ហួសចិត្ត

 

៦. The Hobbit

ឃើញ​​បច្ចេកទេស​ថត​រឿង​ហូលីវូដ​ល្បី​ៗទាំងនេះ អ្នកអាច​នឹង​ហួសចិត្តឃើញ​​បច្ចេកទេស​ថត​រឿង​ហូលីវូដ​ល្បី​ៗទាំងនេះ អ្នកអាច​នឹង​ហួសចិត្ត

៧. Alice In Wonderland

 

ឃើញ​​បច្ចេកទេស​ថត​រឿង​ហូលីវូដ​ល្បី​ៗទាំងនេះ អ្នកអាច​នឹង​ហួសចិត្តឃើញ​​បច្ចេកទេស​ថត​រឿង​ហូលីវូដ​ល្បី​ៗទាំងនេះ អ្នកអាច​នឹង​ហួសចិត្ត

៨.The Dark Knight

 

ឃើញ​​បច្ចេកទេស​ថត​រឿង​ហូលីវូដ​ល្បី​ៗទាំងនេះ អ្នកអាច​នឹង​ហួសចិត្តឃើញ​​បច្ចេកទេស​ថត​រឿង​ហូលីវូដ​ល្បី​ៗទាំងនេះ អ្នកអាច​នឹង​ហួសចិត្ត

៩. The Wolf Of Wall Street

 

ឃើញ​​បច្ចេកទេស​ថត​រឿង​ហូលីវូដ​ល្បី​ៗទាំងនេះ អ្នកអាច​នឹង​ហួសចិត្តឃើញ​​បច្ចេកទេស​ថត​រឿង​ហូលីវូដ​ល្បី​ៗទាំងនេះ អ្នកអាច​នឹង​ហួសចិត្ត

 

១០. X-Men: Days Of Future Past

 

ឃើញ​​បច្ចេកទេស​ថត​រឿង​ហូលីវូដ​ល្បី​ៗទាំងនេះ អ្នកអាច​នឹង​ហួសចិត្តឃើញ​​បច្ចេកទេស​ថត​រឿង​ហូលីវូដ​ល្បី​ៗទាំងនេះ អ្នកអាច​នឹង​ហួសចិត្ត

 

ចុចអាន៖“London Has Fallen” មាន​ឈុត​បាញ់​ផ្ទុះ​សាហាវ​ៗ ​​មើល​ឈុត​ក្រៅ​ឆាក​​វិញ​ក៏​មិន​ធម្មតា

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖​ boredpanda