អ្នក​ត្បូងឃ្មុំ និង​អ្នក​កំពង់ចាម រួមគ្នា​បង្អួត​ផលិតផល​កសិកម្ម​នៅ​ទិវា​បុណ្យ​ទន្លេ​

​ផលិតផល​កសិកម្ម​ប្រចាំខេត្ត​កំពង់ចាម និង​ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ​បាន​តាំង​បង្ហាញ​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកទេសចរ​ចាប់អារម្មណ៍ កំពង់ចាម​៖ ផលិតផល​កសិកម្ម​ប្រចាំខេត្ត​កំពង់ចាម​ជាច្រើន​ប្រភេទ ត្រូវបាន​គេ​យកមក​តាំង​ពិ​ព័រ​ណ៌ ព្រោងព្រាត ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ទេសចរ​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ​មានការ​ចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​នា​ថ្ងៃទី​០១​ពិធីបុណ្យ​ទន្លេ​។

សូម​អញ្ជើញ​ទស្សនា​ការតាំង​ពិ​ព័រ​ណ៌​ផលិតផល​កសិកម្ម​ដូចខាងក្រោម​

អ្នក​ត្បូងឃ្មុំ និង​អ្នក​កំពង់ចាម រួមគ្នា​បង្អួត​ផលិតផល​កសិកម្ម​នៅ​ទិវា​បុណ្យ​ទន្លេ​

អ្នក​ត្បូងឃ្មុំ និង​អ្នក​កំពង់ចាម រួមគ្នា​បង្អួត​ផលិតផល​កសិកម្ម​នៅ​ទិវា​បុណ្យ​ទន្លេ​

អ្នក​ត្បូងឃ្មុំ និង​អ្នក​កំពង់ចាម រួមគ្នា​បង្អួត​ផលិតផល​កសិកម្ម​នៅ​ទិវា​បុណ្យ​ទន្លេ​

អ្នក​ត្បូងឃ្មុំ និង​អ្នក​កំពង់ចាម រួមគ្នា​បង្អួត​ផលិតផល​កសិកម្ម​នៅ​ទិវា​បុណ្យ​ទន្លេ​

អ្នក​ត្បូងឃ្មុំ និង​អ្នក​កំពង់ចាម រួមគ្នា​បង្អួត​ផលិតផល​កសិកម្ម​នៅ​ទិវា​បុណ្យ​ទន្លេ​

អ្នក​ត្បូងឃ្មុំ និង​អ្នក​កំពង់ចាម រួមគ្នា​បង្អួត​ផលិតផល​កសិកម្ម​នៅ​ទិវា​បុណ្យ​ទន្លេ​

អ្នក​ត្បូងឃ្មុំ និង​អ្នក​កំពង់ចាម រួមគ្នា​បង្អួត​ផលិតផល​កសិកម្ម​នៅ​ទិវា​បុណ្យ​ទន្លេ​

អ្នក​ត្បូងឃ្មុំ និង​អ្នក​កំពង់ចាម រួមគ្នា​បង្អួត​ផលិតផល​កសិកម្ម​នៅ​ទិវា​បុណ្យ​ទន្លេ​

អ្នក​ត្បូងឃ្មុំ និង​អ្នក​កំពង់ចាម រួមគ្នា​បង្អួត​ផលិតផល​កសិកម្ម​នៅ​ទិវា​បុណ្យ​ទន្លេ​

អ្នក​ត្បូងឃ្មុំ និង​អ្នក​កំពង់ចាម រួមគ្នា​បង្អួត​ផលិតផល​កសិកម្ម​នៅ​ទិវា​បុណ្យ​ទន្លេ​

អ្នក​ត្បូងឃ្មុំ និង​អ្នក​កំពង់ចាម រួមគ្នា​បង្អួត​ផលិតផល​កសិកម្ម​នៅ​ទិវា​បុណ្យ​ទន្លេ​

អ្នក​ត្បូងឃ្មុំ និង​អ្នក​កំពង់ចាម រួមគ្នា​បង្អួត​ផលិតផល​កសិកម្ម​នៅ​ទិវា​បុណ្យ​ទន្លេ​

អ្នក​ត្បូងឃ្មុំ និង​អ្នក​កំពង់ចាម រួមគ្នា​បង្អួត​ផលិតផល​កសិកម្ម​នៅ​ទិវា​បុណ្យ​ទន្លេ​

អ្នក​ត្បូងឃ្មុំ និង​អ្នក​កំពង់ចាម រួមគ្នា​បង្អួត​ផលិតផល​កសិកម្ម​នៅ​ទិវា​បុណ្យ​ទន្លេ​

អ្នក​ត្បូងឃ្មុំ និង​អ្នក​កំពង់ចាម រួមគ្នា​បង្អួត​ផលិតផល​កសិកម្ម​នៅ​ទិវា​បុណ្យ​ទន្លេ​

អ្នក​ត្បូងឃ្មុំ និង​អ្នក​កំពង់ចាម រួមគ្នា​បង្អួត​ផលិតផល​កសិកម្ម​នៅ​ទិវា​បុណ្យ​ទន្លេ​

អ្នក​ត្បូងឃ្មុំ និង​អ្នក​កំពង់ចាម រួមគ្នា​បង្អួត​ផលិតផល​កសិកម្ម​នៅ​ទិវា​បុណ្យ​ទន្លេ​

អ្នក​ត្បូងឃ្មុំ និង​អ្នក​កំពង់ចាម រួមគ្នា​បង្អួត​ផលិតផល​កសិកម្ម​នៅ​ទិវា​បុណ្យ​ទន្លេ​

អ្នក​ឆ្លង​អេដស៍ ៣នាក់ សង្ស័យថា ខ្លួន​អាច​ឆ្លង​ដោយសារ​ចាក់​ថ្នាំ​នៅ​ពេទ្យ​ឯកជន​១ ក្បែរ​ភូមិ​ប្តី​ប្រពន្ធ​មួយគូ​វ័យ​ជាង ៥០ ឆ្នាំ ឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍​ទាំង​មិន​អស់ចិត្ត​ភូមិពាម​៖​អ្នកឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍​សួរ​រកមូល​ហេតុ​ចម្លង​ ​ឯក្រសួង​នៅ​តែ​មិន​ទាន់​រក​ឃើញ​