លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស ចូលរួមទស្សនា របាំនៅវត្តភ្នំ

ភ្នំពេញៈ នៅល្ងាចថ្ងៃទី១១ មីនា នេះ លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស បានអញ្ជើញ ទស្សនារបាំង ដើម្បីអបអរសាទរ ទិវាវប្បធម៌ជាតិ ៣មីនា លើកទី១៨ ក្រោមប្រធានបទ យុវជនដើម្បីវប្បធម៌ជាតិ នៅទីរមនីយដ្ឋានវត្តភ្នំ ។

លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស ចូលរួមទស្សនា របាំនៅវត្តភ្នំ

 

 

លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស ចូលរួមទស្សនា របាំនៅវត្តភ្នំ