បុណ្យ​ទន្លេ​ចាប់ផ្តើម​ហើយ​

6 Videos


​ដូច​ការគ្រោងទុក បុណ្យ​ទន្លេ​ដែល​រៀបចំ​នៅ​ខេត្តកំពង់ចាម និង ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ បានចាប់ផ្តើម​ហើយ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១១ នេះ ពិធីបុណ្យ​ទន្លេ មាន​រយៈពេល​បី​ថ្ងៃ គឺ​ពី​ថ្ងៃទី ១១ រហូតដល់​ថ្ងៃទី ១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅ​ព្រឹក​នេះ មាន​ភ្ញៀវ​ជាតិ និង ភ្ញៀវ​អន្តរជាតិ​បាន​អញ្ជើញ​ទៅដល់​ជា​បណ្តើរៗ​ហើយ ។​

បុណ្យ​ទន្លេ​ចាប់ផ្តើម​ហើយ​

M88


​ពិធីបុណ្យ​ទន្លេ ដែល​រៀបចំ​ធ្វើ​នៅ​ខេត្តកំពង់ចាម និង ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ នា​ឆ្នាំនេះ មាន​ស្តង់​តាំងពិព័រណ៍​ចំនួន ៣៥០ ​ស្តង់ ដើម្បី​លក់ទំនិញ និង តាំង​បង្ហាញ​ម្ហូបអាហារ​ខ្មែរ ដើម្បី​ឲ្យ​ភ្ញៀវ​ជាតិ និង អន្តរជាតិ​បាន​ទស្សនា​និង​បាន​ស្គាល់ អំពី​ប្រពៃណី​វប្បធម៌​ខ្មែរ ជាពិសេស​ជីវភាព​រប​ស់​ប្រជាពលរដ្ឋ ដែល​រស់នៅ​តាម​ដង​ទន្លេមេគង្គ ។​ ​ហើយ​គោលបំណង​សំខាន់​មួយទៀត​គឺ ដើម្បី​រួមចំណែក អភិវឌ្ឍ​ន៌​សេដ្ឋកិច្ចជាតិ និង​នាំ​ចំណូល​ដោយផ្ទាល់​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ ដែល​រស់នៅក្នុង​​តំបន់​មេគង្គ ​។ ក្រៅពីនេះ ក៏មាន​កម្មវិធី​សិល្បៈ​ចម្រៀង​ប្រពៃណី ទាក់ទង​ទឹកដី​ខេត្តកំពង់ចាម និង​សិល្បៈ វប្បធម៌​ខ្មែរ ជាច្រើន​ទៀតផង​ដែរ ៕ សុថា​ត់

បុណ្យ​ទន្លេ​ចាប់ផ្តើម​ហើយ​បុណ្យ​ទន្លេ​ចាប់ផ្តើម​ហើយ​បុណ្យ​ទន្លេ​ចាប់ផ្តើម​ហើយ​បុណ្យ​ទន្លេ​ចាប់ផ្តើម​ហើយ​បុណ្យ​ទន្លេ​ចាប់ផ្តើម​ហើយ​បុណ្យ​ទន្លេ​ចាប់ផ្តើម​ហើយ​បុណ្យ​ទន្លេ​ចាប់ផ្តើម​ហើយ​បុណ្យ​ទន្លេ​ចាប់ផ្តើម​ហើយ​បុណ្យ​ទន្លេ​ចាប់ផ្តើម​ហើយ​បុណ្យ​ទន្លេ​ចាប់ផ្តើម​ហើយ​បុណ្យ​ទន្លេ​ចាប់ផ្តើម​ហើយ​បុណ្យ​ទន្លេ​ចាប់ផ្តើម​ហើយ​បុណ្យ​ទន្លេ​ចាប់ផ្តើម​ហើយ​​​បុណ្យ​ទន្លេ​ចាប់ផ្តើម​ហើយ​បុណ្យ​ទន្លេ​ចាប់ផ្តើម​ហើយ​​​បុណ្យ​ទន្លេ​ចាប់ផ្តើម​ហើយ​បុណ្យ​ទន្លេ​ចាប់ផ្តើម​ហើយ​​​បុណ្យ​ទន្លេ​ចាប់ផ្តើម​ហើយ​បុណ្យ​ទន្លេ​ចាប់ផ្តើម​ហើយ​បុណ្យ​ទន្លេ​ចាប់ផ្តើម​ហើយ​បុណ្យ​ទន្លេ​ចាប់ផ្តើម​ហើយ​