ទូរស័ព្ទ​ស្មាតហ្វូន​ល្អ​បំផុត​ទាំង ១០ លើ​ពិភពលោក​សម្រាប់​ដើម​ឆ្នាំ ២០១៦

១០) ទូរស័ព្ទ​ស្មាតហ្វូន OnePlus 2 របស់​ក្រុមហ៊ុន Oppo។

 

ទូរស័ព្ទ​ស្មាតហ្វូន​ល្អ​បំផុត​ទាំង ១០ លើ​ពិភពលោក​សម្រាប់​ដើម​ឆ្នាំ ២០១៦

 

៩) ទូរស័ព្ទ​ស្មាតហ្វូន Moto X Pure Edition របស់​ក្រុមហ៊ុន Motorala ។

 

ទូរស័ព្ទ​ស្មាតហ្វូន​ល្អ​បំផុត​ទាំង ១០ លើ​ពិភពលោក​សម្រាប់​ដើម​ឆ្នាំ ២០១៦

 

៨) ទូរស័ព្ទ​ស្មាតហ្វូន Samsung Galaxy Note 5 របស់​ក្រុមហ៊ុន Samsung ។

 

ទូរស័ព្ទ​ស្មាតហ្វូន​ល្អ​បំផុត​ទាំង ១០ លើ​ពិភពលោក​សម្រាប់​ដើម​ឆ្នាំ ២០១៦

 

៧) ទូរស័ព្ទ​ស្មាតហ្វូន LG G5 របស់​ក្រុមហ៊ុន LG ។

 

ទូរស័ព្ទ​ស្មាតហ្វូន​ល្អ​បំផុត​ទាំង ១០ លើ​ពិភពលោក​សម្រាប់​ដើម​ឆ្នាំ ២០១៦

 

៦) ទូរស័ព្ទ​ស្មាតហ្វូន Samsung Galaxy S7 របស់​ក្រុមហ៊ុន Samsung ។

 

ទូរស័ព្ទ​ស្មាតហ្វូន​ល្អ​បំផុត​ទាំង ១០ លើ​ពិភពលោក​សម្រាប់​ដើម​ឆ្នាំ ២០១៦

 

៥) ទូរស័ព្ទ​ស្មាតហ្វូន Samsung Galaxy S7 Edgeរបស់​ក្រុមហ៊ុន Samsung ។

 

ទូរស័ព្ទ​ស្មាតហ្វូន​ល្អ​បំផុត​ទាំង ១០ លើ​ពិភពលោក​សម្រាប់​ដើម​ឆ្នាំ ២០១៦

 

៤) ទូរស័ព្ទ​ស្មាតហ្វូនNexus 5X របស់​ក្រុមហ៊ុន LG ។

 

ទូរស័ព្ទ​ស្មាតហ្វូន​ល្អ​បំផុត​ទាំង ១០ លើ​ពិភពលោក​សម្រាប់​ដើម​ឆ្នាំ ២០១៦

 

៣) ទូរស័ព្ទ​ស្មាតហ្វូនNexus 6P របស់​ក្រុមហ៊ុន LG ។

 

ទូរស័ព្ទ​ស្មាតហ្វូន​ល្អ​បំផុត​ទាំង ១០ លើ​ពិភពលោក​សម្រាប់​ដើម​ឆ្នាំ ២០១៦

 

២) ទូរស័ព្ទ​ស្មាតហ្វូនiPhone 6S Plus របស់​ក្រុមហ៊ុន Apple ។

 

ទូរស័ព្ទ​ស្មាតហ្វូន​ល្អ​បំផុត​ទាំង ១០ លើ​ពិភពលោក​សម្រាប់​ដើម​ឆ្នាំ ២០១៦

 

១) ទូរស័ព្ទ​ស្មាតហ្វូនiPhone 6S របស់​ក្រុមហ៊ុន Apple។

 

ទូរស័ព្ទ​ស្មាតហ្វូន​ល្អ​បំផុត​ទាំង ១០ លើ​ពិភពលោក​សម្រាប់​ដើម​ឆ្នាំ ២០១៦

 

Author: ​ប្រែ​សម្រួល​៖ ជី លី​ស៊ុន Source: businessinsider.com