ស្នងការនគបាល រាជធានីភ្នំពេញ កោះហៅ លោក គង់ សភា ចូលបំភ្លឺ នៅថ្ងៃទី១៦មីនា