ឧបករណ៍​មុជ​ទឹក​គ្មាន​មនុស្ស​បើក​នឹង​ក្លាយ​ជា​អាវុធ​ជំនាន់​ក្រោយ​របស់​នាវា​មុជទឹក​ក្នុង​សមរភូមិ

១) ឧបករណ៍​មុជ​ទឹក​គ្មាន​មនុស្ស​បើក Remus ប្រើ​ដោយ​ទ័ព​ជើង​ទឹក​អាមេរិក សម្រាប់​ស្វែង​រក​មីន​ក្រោម​ផ្ទៃ​ទឹក។

 

ឧបករណ៍​មុជ​ទឹក​គ្មាន​មនុស្ស​បើក​នឹង​ក្លាយ​ជា​អាវុធ​ជំនាន់​ក្រោយ​របស់​នាវា​មុជទឹក​ក្នុង​សមរភូមិ

 

២) ឧបករណ៍​មុជ​ទឹក​គ្មាន​មនុស្ស​បើក The Swordfish ប្រើ​សម្រាប់​ឈ្លប​យក​ការណ៍ និង ជួយ​នាំ​ផ្លូវ​ផ្នែក​ដឹក​ជញ្ជូន​របស់​នាវាចរណ៍​។

 

ឧបករណ៍​មុជ​ទឹក​គ្មាន​មនុស្ស​បើក​នឹង​ក្លាយ​ជា​អាវុធ​ជំនាន់​ក្រោយ​របស់​នាវា​មុជទឹក​ក្នុង​សមរភូមិ

 

៣) ឧបករណ៍​មុជ​ទឹក​គ្មាន​មនុស្ស​បើក Kingfish ប្រើ​សម្រាប់​ស្កេន​រក​រាល់​វត្ថុ​នានា​ដែល​គំរាម​កំហែង​ដល់​នាវា​មុជ​ទឹក​ឬ នាវា​ចម្បាំង​លើ​ផ្ទៃ​ទឹក។

 

ឧបករណ៍​មុជ​ទឹក​គ្មាន​មនុស្ស​បើក​នឹង​ក្លាយ​ជា​អាវុធ​ជំនាន់​ក្រោយ​របស់​នាវា​មុជទឹក​ក្នុង​សមរភូមិ

 

៤) យន្តហោះ​គ្មាន​មនុស្ស​បើក Naviator ប្រើ​ដោយ​យោធា​ជើង​ទឹក​អាមេរិក អាច​បើក​ក្នុង​ទឹក និង ហោះ​ទៅ​លើ​អាកាស​បាន។

 

ឧបករណ៍​មុជ​ទឹក​គ្មាន​មនុស្ស​បើក​នឹង​ក្លាយ​ជា​អាវុធ​ជំនាន់​ក្រោយ​របស់​នាវា​មុជទឹក​ក្នុង​សមរភូមិ

 

ឧបករណ៍​មុជ​ទឹក​គ្មាន​មនុស្ស​បើក​នឹង​ក្លាយ​ជា​អាវុធ​ជំនាន់​ក្រោយ​របស់​នាវា​មុជទឹក​ក្នុង​សមរភូមិ

 

៥) ឧបករណ៍​មុជ​ទឹក​គ្មាន​មនុស្ស​បើក The Dorado Seakeeper ប្រើ​ដោយ​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ប្រទេស​កាណាដា សម្រាប់​ឈ្លប​យក​ការណ៍ នឹង​រុករក​វត្ថុ​ដែល​បាត់​នៅ​បាត​សមុទ្រ។

 

ឧបករណ៍​មុជ​ទឹក​គ្មាន​មនុស្ស​បើក​នឹង​ក្លាយ​ជា​អាវុធ​ជំនាន់​ក្រោយ​របស់​នាវា​មុជទឹក​ក្នុង​សមរភូមិ

 

៦) ឧបករណ៍​មុជ​ទឹក​គ្មាន​មនុស្ស​បើក GhostSwimmer បង្កើត​ឡើង​មាន​រូប​រាង​ដូច​ត្រី​ឆ្លាម និង ធ្វើ​ចលនា​ទៅ​មុខ​ដូច​ត្រី​ឆ្លាម​ផង​ដែរ គឺ​ប្រើ​ដោយ​យោធា​ជើង​ទឹក​អាមេរិក។

 

ឧបករណ៍​មុជ​ទឹក​គ្មាន​មនុស្ស​បើក​នឹង​ក្លាយ​ជា​អាវុធ​ជំនាន់​ក្រោយ​របស់​នាវា​មុជទឹក​ក្នុង​សមរភូមិ

 

៧) ឧបករណ៍​មុជ​ទឹក​គ្មាន​មនុស្ស​បើក Alister បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ប្រទេស​បារាំង ប្រើ​សម្រាប់​រុករក​មីន​ក្រោម​ផ្ទៃ​ទឹក។

 

ឧបករណ៍​មុជ​ទឹក​គ្មាន​មនុស្ស​បើក​នឹង​ក្លាយ​ជា​អាវុធ​ជំនាន់​ក្រោយ​របស់​នាវា​មុជទឹក​ក្នុង​សមរភូមិ

 

៨) ឧបករណ៍​មុជ​ទឹក​គ្មាន​មនុស្ស​បើក Echo Range បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន Boeing អាមេរិក ដែល​រំពឹង​ថា​អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ក្រោម​ផ្ទៃ​សមុទ្រ បាន ៧០ ថ្ងៃ។

 

ឧបករណ៍​មុជ​ទឹក​គ្មាន​មនុស្ស​បើក​នឹង​ក្លាយ​ជា​អាវុធ​ជំនាន់​ក្រោយ​របស់​នាវា​មុជទឹក​ក្នុង​សមរភូមិ

 

៩) ឧបករណ៍​មុជ​ទឹក​គ្មាន​មនុស្ស​បើកHUGIN របស់​ប្រទេស ន័រវែស និង បារាំង អាច​ចាប់​បាន​សញ្ញា​របស់​នាវា​មុជទឹក​គូ​សត្រូវ និង ស្វែង​រក​មីន​ក្រោម​ផ្ទៃ​ទឹក​ផង​ដែរ។

 

ឧបករណ៍​មុជ​ទឹក​គ្មាន​មនុស្ស​បើក​នឹង​ក្លាយ​ជា​អាវុធ​ជំនាន់​ក្រោយ​របស់​នាវា​មុជទឹក​ក្នុង​សមរភូមិ

Author: ​ប្រែ​សម្រួល​៖ ជី លី​ស៊ុន Source: businessinsider.com